Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – innowacyjny sposób na zredukowanie niepotrzebnego owłosienia
2 września, 2020
Pozycjonowanie Toruń
2 września, 2020

POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC

Analizujemy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni pionowej oraz poziomej, a także opracowujemy takie wykresy:

odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
różnic rozpiętości – odchyłek rozstawu,
przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
różnic wysokości niwelet szyn w przekrojach poprzecznych jezdni.

Klient uzyskuje pełny operat pomiarowy łącznie z obliczeniami i wykresami na w oparciu o co może dokonać oceny jakości jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na odpowiednim ustawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Zadanie to zawiera na początkowym etapie analizę geometrii jezdni suwnicowej, a w dalszym ciągu na podstawie zdobytych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o ustalone wartości.

Po wykonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega ponownemu pomiarowi celem przedstawienia faktycznej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

POMIARY GEODEZYJNE LINII NAPIĘCIOWYCH

Pobieramy pomiary dotyczących montażu słupów oraz przewodów napięciowych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość punktów zawieszenia kabli oraz słupów, przekroje linii z uwzględnieniem ciśnienia, wilgotności i temperatury. Jest to o tyle ważne ze względu na rozszerzalność temperaturową, przez którą linie wydłużają się w lecie, a skracają zimą. Dzięki tym pomiarom można usunąć ryzyko przybliżania przewodów do dróg i zabudowań.

W tej dziedzinie zapewniamy:

wytyczanie środków podstaw słupów, osi głównych słupów oraz ich fundamentów
nadzór geodezyjny nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
nadzór geodezyjny nad montażem przewodów powiązany z gwarancją wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla paraboli lub linii łańcuchowej).

Zajmujemy się również sporządzaniem profili powierzchni terenu, pozyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii oraz określaniem wysokości stałych elementów zagospodarowania istniejących na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Przeprowadzamy okresowe pomiary przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: wieże, kominy i silosy, polegające na przecyzyjnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest oszacowanie stopnia przechyłu budowli.
pionowości celem określenia nasilenia wygięć budowli (to jest: zniekształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina wykonujemy przy zastosowaniu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu komina, wieży czy silosu w postaci dokładnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY oraz wykresów wychyleń zgeneralizowanych w tych samych płaszczyznach.

Zajmujemy się również okresowymi pomiarami przemieszczeń dla chłodni kominowych które polegają na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, osiadań i obrotów fundamentów stosując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych powiązanych ze stałymi punktami w sieciach obserwacyjnych.

Pomiary przemieszczeń i osiadań są przeprowadzane, aby sprawdzić, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa oraz ich zgodność z normami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Pomiary te realizuje się w trakcie budowy, ale także z czasem zużycia budynku. Wymagają w głównej mierze wysokiej dokładności, ponieważ jest to niezbędny element, potrzebny do sporządzania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy określaniu przemieszczeń i osiadań wykorzystujemy metody oraz instrumenty, które pozwalają na zachowanie najlepszych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umieszczane w sposób trwały na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy także geodezyjne pomiary pozwalające na dokładną kontrolę, wskazującą poprawność wykonania albo stopień odchyłek, konstrukcyjnych i budowlanych elementów prefabrykowanych dla struktur żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest ciągle jednym z częstszych rozwiązań, przy udziale których powstające konstrukcje budowlane, spełniają wysokie wymogi jakościowe oraz charakteryzują się trwałością i zwiększonym bezpieczeństwem. Z tego powodu tak ważne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były dokładne i eliminowały ryzyko błędu.

Celem wykonywania tych pomiarów geodezyjnych jest określenie faktycznych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego łącznie z podaniem odchyłek od wartości zamieszczonych w projekcie. Klient uzyskuje od nas dokładne wartości poprawek łącznie z analizą geometryczną przedstawioną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, które są konieczne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy przygotowywaniu szczegółowej inwentaryzacji zrealizowanych obiektów budowlanych. Przeprowadzamy je łącznie z potrzebną dokumentacją geodezyjną, wymaganą do sfinalizowania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy zawiera w sobie wiele czynności w ramach budownictwa przemysłowego i ogólnego oraz komunikacji oraz innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie budowli w terenie, kontrola prawidłowego realizowania prac w trakcie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W ramach naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg oraz obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdują się również opracowania przestrzenne tzw. Modele numeryczne XYZ.

Numeryczny Model Terenu jest zbiorem punktów, odwzorowujących rzędne wysokościowe terenu. Sporządza się je poprzez łączenie umiejscowionych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które formułują siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich typu. Odpowiednie algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości między punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów oraz tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W rezultacie odpowiednich procedur stosowanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że wykonany model jest zgodny z rzeczywistością.

Dodatkowo na podstawie sporządzonego modelu 3D możemy dokonać analizy pomierzonego terenu np.

przygotować przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać wyliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Umiemy sprostać nawet największym wyzwaniom w tej dziedzinie, dzięki wieloletniej praktyce obsługi geodezyjnej Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej pracy nawiązujemy długotrwałą współpracę z przedsiębiorcą górniczym oraz przejmujemy prowadzenie wszelkich prac mierniczych związanych z ruchem zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w razie urzędowych czynności kontrolnych.

Sporządzamy niezbędną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz modernizujemy ją w prawnie ustalonych odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy również prowadzenie spraw geodezyjnych powiązanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie stosowne uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne które polegają na sporządzeniu Numerycznego Modelu Terenu dna cieków oraz zbiorników wodnych, przy zastosowaniu sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią dokładnych pomiarów satelitarnych lub pomiarów tachimetrami robotycznymi, dzięki czemu Klient uzyskuje pełny obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą dokładnością.

Na podstawie zgromadzonych informacji wykonujemy opracowania graficzne jako modele 3D, które w sposób szczegółowy obrazują dane. Na specjalne życzenie Klienta podejmujemy się również ich analizy oraz sporządzamy dodatkowe wizualizacje oraz obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.

Strona używa cookies
Ok