Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodoncja
3 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Wznowienie granic działki
8 sierpnia, 2019

Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodziców dotyczące małoletniego dziecka, zawierające między innymi obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Częściami sprawowania opieki nad dzieckiem są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic starający się o opiekę nad dzieckiem ma obowiązek zaświadczyć w toku rozprawy sądowej, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie i dochody wystarczające do utrzymania. Niezbędne jest też potwierdzenie bycia roztropnym i opiekuńczym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W ocenie, któremu z rodziców powierzyć sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien w głównej mierze sugerować się korzyścią dziecka. W tym przypadku bierze pod uwagę wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, jak również otoczenie, w którym dziecko będzie dorastać.

W tym względzie sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na podstawie badania rodziny. Wartościowym dowodem będą też zeznania świadków, na przykład znajomych lub rodziny, posiadających wiedzę w kwestii sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię uporządkowania wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO ROZPRAWY O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym przypadkiem wezwania w tej kwestii adwokata jest separacja lub rozwód. Jest uzasadniona niemożliwość wspólnego pełnienia opieki, formy wychowywania dziecka, w głównej mierze gdy pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki są na złym poziomie. Prawnik wnosi postępowanie na rzecz jednej strony o ustalenie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta oraz zmniejszenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na przykry charakter tego typu procesów warto zaangażować doświadczonego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Plan wychowawczy

Zwykle trafnym metodą z uwagi na dobro dziecka jest dalsza obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o formie wykonywania obowiązku i zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje adwokat, ale może również zaistnieć w kształcie zaprotokołowanej deklaracji w czasie rozprawy.

Istotna jest zawartość porozumienia, uwzględniająca informacje takie jak: wszelkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz uzgodnienia jakie działania rodzice będą podejmować wspólnie, a jakie oddzielnie. W ramach porozumienia adwokat może dodać uzupełniające uzgodnienia, na przykład odnośnie alimentów.

Kiedy rodzice mają trudność z wypracowaniem wspólnego planu wychowawczego, prawnik może wesprzeć ich jako bezstronny mediator. Może to ułatwić wzajemne zrozumienie i określenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka oraz przygotowanie akceptowanego dokumentu.

Rezultatem takiego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków i porównywalnej, jednak nie zawsze tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To oznacza, że dziecko ma dwa miejsca zamieszkania i żyje na zmianę u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie opieki nad dzieckiem

Jeżeli rodzice nie daja rady sporządzić wspólnego porozumienia, wtedy sąd wydaje werdykt na podstawie uzyskanych opinii oraz dowodów. Władza rodzicielska może zostać przynane tylko jednemu rodzicowi ograniczając obowiązki i prawa drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także sposobność wystapienia o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W skrajnych sytuacjach można starać się o całkowite odebranie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać wystawiony przez adwokata, kiedy użyte wcześniej lżejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, albo gdy rodzic przekracza swoje uprawnienia czyli dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w przypadku kiedy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka i brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem lub kiedy rodzic nie może wykonywać swoich obowiązków na przykład w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe na długi okres czasu, kiedy sytuacja ulega zmianie można wynająć prawnika i walczyć o przywrócenie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest tymczasowa. W takim przypadku można wystąpić o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie okresowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie prawa do opieki nad dzieckiem, jednak łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Decyzja o odebraniu albo zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można ubiegać się o zwrócenie praw w każdym momencie. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem obowiązkowa jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla dobra rozwoju dziecka, udział rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Kontakt z kancelarią: www.adwokat-torun.eu

Strona używa cookies
Ok