Fryzjer – jak nie dać się ogolić
28 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty
28 października, 2019

Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wchodzą w skład ustalonych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek oraz obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty przygotowywane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, głównym zadaniem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale też jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią potwierdzenie przeprowadzenia czynności prawnej i z tego względu obejmują szeroki zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z działkami i nieruchomościami ze strefy darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Często są to też sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do sporządzenia takiego poświadczenia konieczne jest spełnienie paru warunków. Między innymi w czasie przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Przygotowany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga też osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszelkie odpisy, wyciągi i kopie mogą zostać porównane z autentykami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z rozmaitych zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zazwyczaj dostaje strona przeciwna, a sam dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz doręcza dokument i przygotowuje protokół z pełnego działania. Jeżeli storna przeciwna zamierza odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach tok istotnych wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny musi mieć odpowiednią budowę i nie może zostać zastąpiony przez sprawozdanie lub notkę urzędową. Zwykle notariusz sporządza protokoły z różnych walnych zgromadzeń organizacji społecznych oraz z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest też niezbędne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie płacą swojego zobowiązania. Zwykle protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych wypadkach – zazwyczaj, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery albo dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną zatwierdza protokół, w którym zapisane są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może odebrać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z uwagi na to nie opuszczają kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, ale musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na życzenie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, nim podejmą konkretne działania. Zwykle pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu potrzebnych zmian, aby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Sporządzony projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest notarialnym aktem.

 

 

Strona używa cookies
Ok